Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg

Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta av vårdyrkena.
Studenter inom vårdens grundutbildningar samt redan yrkesverksamma kliniker, som möter patienter i primärvård, somatik, psykiatri, psykoterapi och omsorg, har glädje av boken.
Med ett medvetet resursaktiverande kommunikationssätt kan potentiellt smärtsamma behandlingar, inklusive tandvård och provtagning, liksom samtal med patienter och anhöriga i samband med svåra besked underlättas.
Kliniska vinjetter levandegör hur vårdgivare kan kommunicera så att samarbete och hälsa främjas. Flera av exemplen har hämtat inspiration och kunskap från anknytningsteori, systemteori och klinisk hypnos.

Anna Gerge, bokens redaktör, fil mag och leg psykoterapeut har skrivit flera böcker med fokus på bemötande och behandling av komplex psykisk traumatisering.

Citat ur BTJ häftepos 14117173.
…Stora delar av innehållet är baserat på principer för hypnotisk kommunikation i syfte att nå människan på en djupare nivå.
I den teoretiska delen, med grund i humanistisk människosyn, fokuseras på resursorienterad och hälsofrämjande kommunikation. Den hypnoskompetens som många av författarna har ger ett medvetet språkligt bruk för att uppnå kliniska mål vid olika tillstånd. Metoden är värdefull vid psykosomatiska sjukdomar, kroniska smärttillstånd samt rädsla för smärtsamma behandlingar. Ett rikt antal fallbeskrivningar med metodförslag konkretiserar det kommunikativa samspelets hälsofrämjande effekt. Boken är ett värdefullt terapeutiskt komplement för studerande på universitetsutbildningar inom legitimationsgrundade yrken samt för yrkesverksamma kliniker.”
Recensionen skriven av Margareta Fridstjerna.

Övriga medförfattare:
Allmänläkarna Adam Löfving, Peder Olesgaard och Elisabeth Persdotter, smärtläkarna Basil Finer, MD, PhD, Björn Ogéus och Aida Plesan, MD, PhD, tandläkarna  Björn Enqvist, med dr, leg psykoterapeut, Josefina Hansen, Ulf Lafveskans och Nils Norrsell, leg psykoterapeut, leg psykoterapeuterna och sjukhusprästerna Lars Christiansen och Claes-Otto Hammarlund, psykologerna Reinhild Draeger-Muenke, PhD, leg familjeterapeut, Eva Eriksson-Block och Christina Lillieroth specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, sjuksköterskorna Linda Nordh och Anne Sjögren samt Kristina Nilsson, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, Elina Flortjärn, sjukgymnast, Elisabet Henriksson, auktoriserad socionom, sjukhuskurator och Rosanne Macke Alström, beteendevetare, leg psykoterapeut.

Boken finns bara att köpa direkt från förlaget här nedan. ISBN 978-91-980207-4-8