Insidan förlag

Insidan förlag ger ut böcker för att bidra till effektivare psykoterapeutisk behandling av patienter inom den svenska psykiatrin.

Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekter av anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv.

Även böcker avseende självinsikt, psykologiska självhjälpsmetoder och relationell kompetens ges ut.

Titlar

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv (2010) ISBN 978-91-978659-0-6
Psykoterapi vid dissociativa störningar (2010) ISBN 978-91-978659-1-3
Kreativt gestaltande psykoterapi (2010) ISBN 978-91-978659-3-7
Att göra synligt (2010ISBN 978-91-978659-2-0
Att leda med insidan (2011) ISBN 978-91-978659-4-4
Med empatin bevarad : varför handledning är nödvändig (2011) ISBN 978-91-978659-5-1
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) ISBN 978-91-978659-6-8 (Finns även som E-bok)
Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011) ISBN 978-91-978659-7-5
När en förälder dör : att hjälpa barn genom trauma och sorg (2011) ISBN 978-91-978659-8-2
Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012) ISBN 978-91-983733-3-2
PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012) ISBN 978-91-980207-0-0 (Finns även som E-bok)
Det är jag som är räven : om att hitta hem i världen (2012) ISBN 978-91-980207-1-7
Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling (2013) ISBN 978-91-980207-2-4
Hypnosbaserad Ego State-terapi  (2013) ISBN 978-91-980207-3-1 (Finns även som E-bok)
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (2013) ISBN 978-91-980207-4-8
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården  (2015) ISBN 978-91-980207-7-9
Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2016) ISBN 978-91-980207-8-6 (Finns även som E-bok)
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD (2018) ISBN 978-91-983733-1-8
Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning (2019) ISBN 978-91-983733-4-9

Kan neurofeedback hjälpa hjärnan?
Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD
Neurofeedback — biofeedback genom EEG-återkoppling
Via EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika frekvensband. Hjärnans aktivitetsmönster belönas visuellt, auditivt och taktilt. Förmågan att lugna sig och självreglera ökas. Det bidrar bland annat till ökad koncentration, fokus och förbättrad sömn.
I den här boken möter du patienter och kliniker som testat neurofeedbackträning, NFT. De berättar hur behandlingen har bidragit till ökad psykisk hälsa och bättre självreglering.
Metoden beskrivs och förklaras med många kliniska exempel. Kunskapen om effekten av NFT gäller särskilt för ADHD och posttraumatisk stress, men boken berör också behandling av substansberoende, smärta och depression samt arbete med så kallad peak performance, prestation på hög nivå.
Gemensamt för alla bokens medförfattare är en erfarenhet av att NFT verkar vara en lovande, skonsam och effektiv terapimetod som kan förbättra symtom som är vanliga i många diagnoser, exempelvis problem med sömn, koncentration och känsloreglering. Vår erfarenhet är att NFT kan bidra till ökat välbefinnande, både för sjukvårdens patienter och för en bredare allmänhet som helt enkelt vill må och fungera bättre.

Huvuddelen av boken har skrivits av Pia Ahlstrand, leg. psykolog, klinisk specialist, neuropsykolog, Anna Gerge, fil. mag., leg. psykoterapeut (redaktör) och Frida Johansson Metso, leg. psykolog (redaktör). Medförfattare är även Karin Duberg, aukt. socionom, leg. psykoterapeut, Henning Laugesen, leg. läkare, specialist i psykiatri, Jette Myglegaard, neurofeedbackterapeut samt Maud Nilsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Boken går att beställa i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-983733-1-8

Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning

Neurofeedback — biofeedback genom EEG-återkoppling

Via EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika frekvensband. Hjärnans aktivitetsmönster belönas visuellt, auditivt och taktilt. Förmågan att lugna sig och självreglera ökas. Det bidrar bland annat till ökad koncentration, fokus och förbättrad sömn.
Erfarna psykologer och psykoterapeuter berättar om hur behandling med neurofeedback bidrar till ökad psykisk hälsa och bättre självreglering hos komplext traumatiserade och dissociativa patienter. Gemensamt för bokens författare är erfarenheten att neurofeedbackterapi, NFT, för traumatiserade patienter tycks vara en skonsam och effektiv metod för stabilisering och bearbetning. Metoden beskrivs och förklaras med många kliniska exempel. Vi visar hur symptom som exempelvis problem med sömn, koncentration, känsloreglering och flashbacks lindras samt hur det kan förstås utifrån neurovetenskap, anknytningsteori och psykoterapiforskning.

Huvuddelen av boken har skrivits av Anna Gerge, fil.dr, leg. psykoterapeut (redaktör). Medförfattare är Marianne Alenius, leg. psykolog, Magdalena Bluhme, socionom och leg. psykoterapeut, Anna Lannér Swensson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Anna-Karin Lindgren, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och Kenjiro Sato, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Boken riktar sig i första hand till psykoterapeuter och andra behandlare.

Boken går att beställa i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-983733-4-9

Trauma Psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematikDen här boken, som nu ges ut i en andra upplaga, vänder sig till alla professionella inom svensk psykiatri samt de som utbildar sig inom detta fält. Även blivande socionomer, sjukgymnaster, präster och diakoner bör ha glädje av boken. Om du själv eller en vän påverkats av en traumatiserande upplevelse och vill förstå mer kan du finna svar här. Bokens avslutande bilagor vänder sig i huvudsak till behandlare.

Boken tar sitt avstamp i en kortare beskrivning av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Även rekommendationer för behandling av PTSD presenteras inklusive evidensbaserade metoder och vedertagna riktlinjer.
Huvuddelen av boken ägnas åt mer komplex traumatisering samt principer för den behandlingen. Hur anknytningsskador påverkar människors integrativa kapacitet och därefter kan flätas samman med ytterligare traumatisering kommer att belysas. Vikten av att nå och reglera på förspråklig nivå i behandlingsarbetet betonas. Exempel ges med utvidgade EMDR-protokoll, klinisk hypnos och relationellt psykodynamiskt behandlingsarbete.
Om Trauma – psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik

… Vi får en gedigen genomgång av dessa begrepp: PTSD, komplex traumatisering och dissociativ problematik, både med avseende på diagnostik och med utmärkta kliniska vinjetter. Behandlingen som beskrivs sker med olika psykoterapeutiska metoder/tekniker. Trauma, som är ett mycket gediget arbete, vänder sig till professionella inom svensk psykiatri. … Pekka Kataja, BTJ  10108202.

Den omfattar 320 sidor i mjukband. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-8-6

Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter

Andra upplagan på svenska (2018) av SUZETTE BOON, KATHY STEELE och ONNO VAN DER HART

Denna bok är en färdighetsträningsmanual för personer med traumarelaterade dissociativa störningar (DID och DDNOS). Boken kan – och bör – användas av patienter och deras behandlare i samband med individuell terapi samt i strukturerad gruppbehandling i såväl öppenvård som slutenvård.
Även om det finns flera färdighetsträningsmanualer som adresserar psykisk traumatisering, är denna bok den första handbok som finns för personer med komplex traumatisering och allvarliga dissociativa störningar. Den är integrativ och baserar sina interventioner på vedertagna teorier och modeller för behandling av kroniskt traumatiserade patienter. 
Den här boken ger redskap för att förstå hur dissociation och traumatiska minnen påverkar människor liksom hur vi kan utveckla färdigheter för att hantera dem. Den fungerar också som en guide för psykoterapeuter som arbetar med patienter som lider av dessa störningar och erbjuder en strukturerad färdighetsträning till dem som lider av dissociativa störningar som följd av psykisk traumatisering. Författarna presenterar aktuella och viktiga teorier och visar hur de kan tillämpas i psykoterapeutisk behandling av trauma och dissociation. De använder sig av en kombination av korta utbildningsstycken, hemuppgifter och övningar. 
Boken börjar med en översikt av begreppet dissociation och dess symptom. Författarna beskriver även de färdigheter man behöver lära sig för att börja läka ut tillstånden; t ex reflektion, att förstå och reglera känslor, att utmana dysfunktionella tankar, att hantera raseri, rädsla, skam och skuld, att hantera triggers, att lära sig att hantera sin självdestruktivitet och att ta små steg mot att förbättra sina relationer till andra. De erbjuder övningar för att utveckla en bättre sömn och få en bättre vardag i vilken man kan slappna av, reflektera och ladda sina batterier. 
En guide för gruppledare i slutet av boken ger en översikt för hur introduktion och avskedstagande kan ske vid de tänkta 32 gruppsammankomsterna. Hemuppgiftsövningar för att underlätta lärande och förändring går som en röd tråd genom hela boken.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-983733-3-2

Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg

Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta av vårdyrkena.
Studenter inom vårdens grundutbildningar samt redan yrkesverksamma kliniker, som möter patienter i primärvård, somatik, psykiatri, psykoterapi och omsorg, har glädje av boken.
Med ett medvetet resursaktiverande kommunikationssätt kan potentiellt smärtsamma behandlingar, inklusive tandvård och provtagning, liksom samtal med patienter och anhöriga i samband med svåra besked underlättas.
Kliniska vinjetter levandegör hur vårdgivare kan kommunicera så att samarbete och hälsa främjas. Flera av exemplen har hämtat inspiration och kunskap från anknytningsteori, systemteori och klinisk hypnos.

Anna Gerge, bokens redaktör, fil mag och leg psykoterapeut har skrivit flera böcker med fokus på bemötande och behandling av komplex psykisk traumatisering.

Citat ur BTJ häftepos 14117173.
…Stora delar av innehållet är baserat på principer för hypnotisk kommunikation i syfte att nå människan på en djupare nivå.
I den teoretiska delen, med grund i humanistisk människosyn, fokuseras på resursorienterad och hälsofrämjande kommunikation. Den hypnoskompetens som många av författarna har ger ett medvetet språkligt bruk för att uppnå kliniska mål vid olika tillstånd. Metoden är värdefull vid psykosomatiska sjukdomar, kroniska smärttillstånd samt rädsla för smärtsamma behandlingar. Ett rikt antal fallbeskrivningar med metodförslag konkretiserar det kommunikativa samspelets hälsofrämjande effekt. Boken är ett värdefullt terapeutiskt komplement för studerande på universitetsutbildningar inom legitimationsgrundade yrken samt för yrkesverksamma kliniker.”
Recensionen skriven av Margareta Fridstjerna.

Övriga medförfattare:
Allmänläkarna Adam Löfving, Peder Olesgaard och Elisabeth Persdotter, smärtläkarna Basil Finer, MD, PhD, Björn Ogéus och Aida Plesan, MD, PhD, tandläkarna  Björn Enqvist, med dr, leg psykoterapeut, Josefina Hansen, Ulf Lafveskans och Nils Norrsell, leg psykoterapeut, leg psykoterapeuterna och sjukhusprästerna Lars Christiansen och Claes-Otto Hammarlund, psykologerna Reinhild Draeger-Muenke, PhD, leg familjeterapeut, Eva Eriksson-Block och Christina Lillieroth specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, sjuksköterskorna Linda Nordh och Anne Sjögren samt Kristina Nilsson, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, Elina Flortjärn, sjukgymnast, Elisabet Henriksson, auktoriserad socionom, sjukhuskurator och Rosanne Macke Alström, beteendevetare, leg psykoterapeut.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-4-8

PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxenDe erfarna psykoterapeuterna Anna Gerge och Kristina Lander beskriver i denna viktiga bok vad psykisk traumatisering är. Även behandlingsmetoder för den dolda folksjukdomen PTSD – posttraumatisk stresstörning presenteras. PTSD drabbar någon gång under livet en av tjugo svenskar.
Boken kan läsas av yrkesverksamma behandlare men vänder sig i första hand till vanliga människor som varit med om något svårt. Det gäller oberoende av om det handlar om en otäck upplevelse i vuxenlivet eller om traumatisering i barndomen.
Självhjälpsmetoder för att bli bättre på att lugna och reglera den förhöjda anspänning som traumatiserade människor lider av och en översikt över var man kan få hjälp avslutar boken.

Anna Gerge, fil. dr, leg psykoterapeut och psykoterapihandledare har skrivit flera böcker om psykisk traumatisering. Hon arbetar med vuxna patienter med många olika traumarelaterade tillstånd, bland annat med EMDR och klinisk hypnos.

Kristina Lander, leg psykolog, leg psykoterapeut har lång erfarenhet av att arbeta med såväl barn som vuxna som utsatts för svåra övergrepp. Kristina arbetar integrativt med bl a hypnos och EMDR. Hon är liksom Anna certifierad EMDR-terapeut och välutbildad inom behandling av trauma och dissociation.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-0-0

Hypnosbaserad Ego State-terapi

Här ges exempel på metoder för känslomässig bearbetning och djupgående behandlingsinsatser i klinisk vardag inom primärvård, privat psykoterapi och psykiatri. Boken visar att ett fas-orienterat arbete, det vill säga att lugna, bearbeta och nyorientera, är effektivt. Det gäller även patienter som inte nödvändigtvis har posttraumatiska diagnoser. Samtidigt blir det tydligt att psykisk ohälsa ofta beror på stress och trauma.
Anna Gerge med medförfattare vill inspirera kliniker att lära mer om hur de kan lugna och reglera patienter och därefter erbjuda djupare bearbetning. Detta utifrån att ”vanlig terapi”, både dynamisk terapi och KBT, inledningsvis kan vara för kognitivt fokuserad och alltför ofta värjer sig mot arbete med starka känslor.
Boken lyfter värdet av relationell dynamisk psykoterapi och metoder som är integrativa och adresserar affekter, inre bilder och kroppsförnimmelser. Dessa är bland annat EMDR, klinisk hypnos, Gestalt, affekt- och kroppsfokuserad terapi samt kreativt gestaltande terapi. Även mer kognitivt orienterade terapeuter har glädje av boken.

Medförfattare: Helena Björkman, Magdalena Bluhme, Britt Mari Brage, Lotti Eklöf, Karin Jonhammar, Helena Kallner, Hans Lindqvist, Rosanne Macke Alström, Ia Mårtensson Astvik, Elisabet Mattsson, Elisabeth Persdotter och Sofia Strand.

En bok för legitimerad behandlingspersonal, som beskriver praktiskt tillgängliga behandlingsmetoder som syftar till att gå utöver en i vården vanlig metodik som inte sällan är begränsad till kognitivt eller intellektuellt fokuserat arbete, för att få en känslomässig fördjupning av den psykoterapeutiska bearbetningsprocessen.
Bengt Eriksson, PhD, leg psykolog, klinisk specialist, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

Här visas att det finns ”handfasta” metoder att tillgå och lära sig för att bli ännu bättre i arbetet med att lindra och läka människor med psykiska problem. Boken ger kunskap om implicit reglering och experientiell bearbetning. Alla de patientfall som beskrivs visar på vikten av att nå djupare än till enbart ett kognitivt reflekterande. Då först sker en omstrukturering på djupare nivåer i vår hjärna. Boken erbjuder ett fantastiskt”smörgåsbord” där alla kan hitta något som kan leda vidare i det egna fortbildningsarbetet – då psykoterapeuter aldrig blir fullärda.
Maud Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, cert EMDR, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

Genom att läsa den här boken har jag fått inspiration till flera av mina pågående terapier.
Olga Klauber, leg psykolog, leg psykoterapeut, cert EMDR, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

…och därefter följer sjutton kortare kapitel som rymmer konkreta vinjetter eller fall som beskriver hur olika metoder kan tillämpas vid exempelvis flygfobi, avspänning, sökande efter mening, ökad medvetenhet, relationsproblem, stress, trauman, smärta, utmattningssyndrom (”utbrändhet”) och depression. Texten är intresseväckande och välskriven och framställningen är instruktiv, praktiskt hållen och lärorik…”
Citat av Lektör Björn Nilsson ur BTJ-häftet nr 11, 2015.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-7-9

Psykoterapi som hjälper – metoder för vården

Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta av vårdyrkena.
Studenter inom vårdens grundutbildningar samt redan yrkesverksamma kliniker, som möter patienter i primärvård, somatik, psykiatri, psykoterapi och omsorg, har glädje av boken.
Med ett medvetet resursaktiverande kommunikationssätt kan potentiellt smärtsamma behandlingar, inklusive tandvård och provtagning, liksom samtal med patienter och anhöriga i samband med svåra besked underlättas.
Kliniska vinjetter levandegör hur vårdgivare kan kommunicera så att samarbete och hälsa främjas. Flera av exemplen har hämtat inspiration och kunskap från anknytningsteori, systemteori och klinisk hypnos.

Anna Gerge, bokens redaktör, fil mag och leg psykoterapeut har skrivit flera böcker med fokus på bemötande och behandling av komplex psykisk traumatisering.

Citat ur BTJ häftepos 14117173.
…Stora delar av innehållet är baserat på principer för hypnotisk kommunikation i syfte att nå människan på en djupare nivå.
I den teoretiska delen, med grund i humanistisk människosyn, fokuseras på resursorienterad och hälsofrämjande kommunikation. Den hypnoskompetens som många av författarna har ger ett medvetet språkligt bruk för att uppnå kliniska mål vid olika tillstånd. Metoden är värdefull vid psykosomatiska sjukdomar, kroniska smärttillstånd samt rädsla för smärtsamma behandlingar. Ett rikt antal fallbeskrivningar med metodförslag konkretiserar det kommunikativa samspelets hälsofrämjande effekt. Boken är ett värdefullt terapeutiskt komplement för studerande på universitetsutbildningar inom legitimationsgrundade yrken samt för yrkesverksamma kliniker.”
Recensionen skriven av Margareta Fridstjerna.

Övriga medförfattare:
Allmänläkarna Adam Löfving, Peder Olesgaard och Elisabeth Persdotter, smärtläkarna Basil Finer, MD, PhD, Björn Ogéus och Aida Plesan, MD, PhD, tandläkarna  Björn Enqvist, med dr, leg psykoterapeut, Josefina Hansen, Ulf Lafveskans och Nils Norrsell, leg psykoterapeut, leg psykoterapeuterna och sjukhusprästerna Lars Christiansen och Claes-Otto Hammarlund, psykologerna Reinhild Draeger-Muenke, PhD, leg familjeterapeut, Eva Eriksson-Block och Christina Lillieroth specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, sjuksköterskorna Linda Nordh och Anne Sjögren samt Kristina Nilsson, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, Elina Flortjärn, sjukgymnast, Elisabet Henriksson, auktoriserad socionom, sjukhuskurator och Rosanne Macke Alström, beteendevetare, leg psykoterapeut.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-4-8

Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och ungdom. Förekomst, diagnostik och behandlingDen här boken vänder sig till alla som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga, oberoende av vilka diagnoser de eventuellt fått tidigare. Anna Gerge och medförfattare redogör för hur komplex psykisk traumatisering och dissociation kan ta sig uttryck hos barn och unga samt visar hur framgångsrik behandling kan se ut. 
Sambandet mellan anknytningsskador, inklusive svektraumatisering, och senare traumatiska händelser tydliggörs. Därefter beskrivs diagnostik, generella principer, även riktlinjer, för bedömningssamtal och behandling samt metoderna klinisk hypnos, EMDR och symboldrama. 
En stor del av boken utgörs av kliniska vinjetter skrivna av psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Dessa belyser vikten av ett traumaperspektiv i barn- och ungdomspsykiatrin, liksom inom socialtjänsten och elevhälsan. Flera vinjetter visar att enkel PTSD ofta läker ut snabbt om patienterna erbjuds t ex EMDR-behandling. Vid behandlingsarbete med komplext traumatiserade barn och unga kan – och behöver – olika terapimetoder anpassas. Metoder som bygger på ett tydligt traumaperspektiv, med förståelse för betydelsen av fasspecifikt arbete på relationell grund, kan bidra till en initial stabilisering och reglering. Då kan kvarstående symptom efter försummelse och övergrepp i barndomen, liksom traumatiska upplevelser, som t ex flykt, svår mobbing och våldtäkter, bearbetas och läka ut. Vissa symptom, som t ex nedstämdhet, aggressivitet, koncentrationssvårigheter, självskadebeteende eller missbruk, kan tidigare ha diagnostiserats som något annat än traumarelaterade. Avslutningsvis betonas vikten av adekvat handledning för behandlingsarbete av psykiskt traumatiserade barn och unga.

”Psykoterapi som inte är förankrad i en reglering av kroppens anspänningsnivå hjälper sällan de komplext traumatiserade patienterna. Men om de får hjälp att lugna sig och därefter berätta för någon som lyssnar, sker en bekräftelse av det som de varit med om; de kan börja lyssna på sig själva. Då kan de också förstå att det svåra är över.” Anna Gerge

Medförfattare är: Elisabeth Bergendahl-Odby, Ulrika Bringstål, Monica Dreijer, Anna Eckhardt, Sophie Eneqvist, Eva Eriksson-Block, Margareta Friberg, Lillemor Hallberg, Mona Lindqvist, Rosanne Macke Alström, Doris Nilsson, Maria Ranch, James Samec, Agneta Sandqvist Edoff, Susan Skalin-Sahlin, Marianne Stahlheuer, Sofia Strand, Hillevi Torell och Lars Widén.

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-2-4

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv

Detta är en grundbok om hypnos med teori och många metodbeskrivningar för legitimerade yrkesutövare. Anna Gerge beskriver arbete med hypnos i psykoterapi samt evidens för klinisk hypnos i behandlingsarbete.
Boken innehåller ett antal gedigna tillämpningar av hypnos för psykoterapeutiskt arbete, vilka kan integreras inom ett flertal kliniska inriktningar.

Om böckerna Hypnos i psykoterapeutiskt arbete – ett integrativt perspektiv och Trauma – psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik:

… ett mycket ambitiöst projekt som vilar på en bred klinisk erfarenhet kombinerad med en gedigen sakkunskap inom det psykoterapeutiska området. Projektet kan förväntas bidra till en nyansering och breddning av synen på olika psykoterapeutiska teknikers värde, i synnerhet vad gäller den kliniska hypnosens status i en tid där ett alltför snävt evidensbegrepp tenderar att begränsa det psykoterapeutiska fältet.
Thomas Nilsson, fil. dr. psykolog.

Boken är på 208 sidor och är inbunden. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-0-6

Psykoterapi vid dissociativa störningar

Anna Gerge och inbjudna medförfattare vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Den vänder sig främst till psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker och handlar om hur patologisk dissociation kan uppstå ur anknytningsskador och annan traumatisering samt hur tillstånden kan behandlas.
Med utgångspunkt i den senaste forskningen och kliniska tillämpningen lyfts riktlinjer för vetenskapligt förankrad behandling av dissociativa störningar fram. Dessa innefattar bland annat olika former av klinisk hypnos och kvalificerat relationellt arbete. I boken ges även exempel på hur utvidgade EMDR-protokoll kan användas när patienterna är tillräckligt stabiliserade. Boken avslutas med berörande kliniska vinjetter

Om Psykoterapi vid dissociativa störningar:
Detta verks författare presenterar den mest omfattande diskussion och beskrivning kring dissociativa störningar som presenterats på svenska. … Dessutom bidrar de med värdefull och brukbar kunskap kring diagnosticering och behandling av dessa störningar. Etzel Cardeña, professor i psykologi, Lunds Universitet.

Boken omfattar 224 sidor och är inbunden. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-1-3

Med empatin bevarad - varför handledning är nödvändig

I boken lyfter Anna Gerge och hennes medförfattare fram vikten av relationellt inriktad handledning. Författarna som är erfarna kliniker och handledare menar att det gemensamma reflekterandet i handledningen är en förutsättning för yrkesmässig utveckling i de människoförändrande yrkena. Med exempel från socialtjänst, psykiatri, polismyndighet, högre utbildning och arbetsledning visar de på handledningens betydelse för adekvat rolltagande, bevarad empati och förebyggande av stressrelaterad ohälsa.
Boken vänder sig framför allt till erfarna arbetsledare inom vård, utbildning och omsorg samt psykologer, psykoterapeuter och handledare. Utifrån modern anknytningsteori och neurovetenskap beskrivs vad som sker inom och mellan människor i belastande uppdrag. 

Övriga medverkande är Ann-Sofie Andersson, Lars Berglund, Marika Brandt -Brune, Therese Göransson, Hilmar Thór Hilmarsson, Lilli Ann Rabe-Lyttkens och Robert R Rössel.

…Innehållet är avancerat med ett genomtänkt helhetsperspektiv, texten begriplig även för icke-specialister. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma handledare och chefer inom vårdande verksamheter, men borde också läsas av tjänstemän och politiker…Omfattande och aktuell litteraturförteckning. – Susanne Härnsten. BTJ

Boken omfattar 272 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-5-1

Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens

Boken vänder sig till legitimerade yrkesutövare som i vården möter patienter med olika former av smärta. Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut och Gunnar Rosén, PhD och specialist i klinisk psykologi, bägge erfarna hypnosterapeuter, är redaktörer för denna bok om klinisk hypnos i smärtbehandling. Tillsammans med medförfattarna ger de rikhaltiga exempel på det hypnosterapeutiska arbetet.
Boken erbjuder tydliga metoder för formell och informell hypnos inom somatiskt inriktad vård och psykoterapeutiskt arbete. Den lyfter fram evidens för bruket av klinisk hypnos och beskriver hypnos och smärta både i naturvetenskapliga och humanistiska termer samt hur hypnotiska behandlingsmetoder kan reducera smärta och bidra till att skapa mening och installera hopp.

Medförfattare är: leg tandläkarna Randi Abrahamsen, PhD, och Ulf Lafveskans, psykolog Eva Eriksson-Block, psykologerna och psykoterapeuterna; Susanna Carolusson, Reinhild Draeger-Muenke, PhD, Marianne Stahlheuer, psykoterapeuten Gabriella Rudstam, läkarna och specialisterna i psykiatri, dermatologi, allmänmedicin och anestesi; Elisabeth Lundén, Mhairi McKenna, Peder Olesgaard, Aida Plesan, MD, Basil Finer, MD och docent, barnmorskan Anette Werner samt David R. Patterson, PhD, professor i rehabiliteringsmedicin och psykologi.

…en välskriven och välbalanserad antologi med en rad bidragsgivare från såväl det psykiatriska som somatiska området. … Någon motsvarande bok på svenska med så klar praktisk klinisk inriktning finns ej tidigare. … Helhetsintrycket blir att begreppet ”hypnos” med denna bok avdramatiseras och blir en praktisk, klinisk och fullt prövbar metod bland många för att uppnå smärtlindring. – BTJ 11116370 Thomas Arvidsson

Boken omfattar 336 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-7-5

När en förälder plötsligt dör : att hjälpa barn genom trauma och sorg

Psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson i Barntraumateamet i Norrköping berättar i denna gripande och viktiga bok för föräldrar och andra anhöriga om nödvändigheten av att berätta för barn och ungdomar när en förälder dör. Detta oberoende av om det handlar om sjukdom, olyckor, självmord eller mord. Utifrån sin stora erfarenhet belyser han även vikten av att tala med de mycket små barnen. Boken kan med fördel användas även av yrkesverksamma som psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal, präster och begravningsentrepenörer.

… Författaren vänder sig direkt till den kvarvarande föräldern, men boken bör vara till stor hjälp även för psykologer, kuratorer, präster m.fl. De många konkreta exemplen i kombination med den respektfulla tonen gör boken unik och ovärderlig. Häftepos Håkan Stenow, BTJ 11117020

Boken omfattar 176 sidor och är inbunden i hårdband. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-8-2

Kreativt gestaltande psykoterapi

En bok som vänder sig till behandlare med minst basutbildning i psykoterapeutiskt arbete där Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ger en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till positiv förändring och integration.

Boken inleds med en genomgång av modern neurovetenskap, anknytningsteori och förklaringar till varför kreativt gestaltande terapeuter behöver lära sig mer om psykisk traumatisering, dissociation och klinisk hypnos.
Boken avslutas med rika exempel på hur metoderna kan användas i handledning och behandling.

De tre författarna är psykoterapeuter och psykoterapihandledare med gedigna utbildningar och lång erfarenhet av kliniskt arbete och handledning inom de olika kreativt gestaltande metoder de beskriver.
…Den är sannolikt den första övergripande svenska presentationen och en god bas för tillämpandet och utvecklandet av vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder inom området…. – Susanne Härnsten. BTJ nr 24, 2010

Den omfattar 280 sidor inklusive patientbilder. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-3-7

Att leda med insidan

En bok för dig som vill höja din relationella kompetens som ledare och chef.

Anna Gerge redogör för ny kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur vi påverkar varandra. Systemteori och modern neurovetenskap kombineras med en introduktion i metoder för att själv medvetet kunna utveckla lugn och kreativitet.
Du får redskap för att bygga mentala tillstånd med optimal tillgång till dina resurser. Det gör dig även bättre på att kommunicera med andra. Metoderna kan användas för att bli bättre på relationellt ledarskap, oberoende av om du är chef, ledare, pedagog eller förälder. Boken är även lämplig i utbildningar för att främja dessa roller. Framför allt kommer din relation till dig själv att påverkas. Så är du också ditt eget viktigaste arbetsredskap.

Gerges text är berikande genom sitt komplexa brobygge mellan olika kunskapsdiscipliner …det finns en hög koncentration av väsentligt vetande mellan pärmarna. – Gunnar Martin Aronsson. BTJ nr 4, 2011

En av ”Årets viktigaste böcker” Modern Psykologi Bokfokus nummer 6 – 2011

För den som vill förstå sig själv bättre , börja sin resa och upptäcka sitt inre, och höja sin relationella kompetens som ledare är boken klockren. Boken borde vara ett obligatorium för alla med ledaruppdrag inom vård och omsorg! Robert Helsing. Socionomen, nr 6 2011.

Boken omfattar 184 sidor. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-4-4

Att göra synligt

Den här boken vänder sig till alla som vill utveckla en bättre relation med sig själva, bli mer kreativa och få ett rikare liv. I denna bok erbjuder Anna Gerge läsaren metoder för att bli vän med sig själv på djupet. Metoderna har sitt ursprung i mångtusenåriga meditationsformer och modern kreativitetsforskning. Här presenteras bland annat; arbete med drömmar och visualiseringstekniker, andningsövningar, att teckna med höger hjärnhalva samt ikonmåleri. Genom att uttrycka oss skapande kan vi fortsätta att utvecklas genom hela livet. I boken ges en inspirerande förebild; Kjellaug Nordsjö som började måla ikoner knappt 60 år gammal. Nu – i 85 års ålder – är hon en framstående ikonmålare.

Låt boken bli en följeslagare i ditt livs viktigaste upptäcktsfärd – dig själv och hur du vill dela dig med världen.

…Sammantaget en genreöverskridande bok som torde addera markant värde till öppensinnade, kreativitetsintresserade läsare. – Gunnar Martin Aronsson. BTJ nr 1, 2011

Boken omfattar 112 sidor, inbunden samt rikt illustrerad med bilder. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-978659-2-0

EMPATITRÖTT : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken

En bok som vänder sig till alla som arbetar med människor i high-touch yrken – det vill säga blir berörda av andra människor inom t ex vård utbildning och omsorg.
I denna viktiga bok redogör Anna Gerge för sambanden mellan empatitrötthet och medkänsletillfredsställelse och visar hur vi kan växa i mognad och empati. Boken innehåller även enkla övningsförslag för återhämtning och bevarat välmående samt självtester för att bedöma den egna nivån av empatitrötthet.

Anna Gerges bok handlar om vikten av att ta hand om oss själva och envisas med att må bra trots att vi jobbar med det som är svårt. Här finns många tips att använda i vardagen. … Empatitrött är en välskriven bok och innehåller gott om referenser. … behållningen för min del är just betoningen och påminnelsen om vikten av vår egen hälsa.  Pia Sandström, Socionomen nr 6 2011.

Boken omfattar 136 sidor. Pappersupplagan är slut.

Boken finns som E-bok att köpa hos de större näthandlarna. ISBN 978-91-980207-6-2

Det är jag som är räven : om att hitta hem i världen

Det är jag som är räven berättar Anna Gerge och Rosanne Macke Alström i text och bild om ett flyktingsbarns väg till ett nytt liv i Sverige. Boken är resursorienterad och visar på barns stora återhämtningsförmåga. Den kan ge hopp och riktning för många barn som på olika sätt mött och möter svårigheter i sina liv. Den kan också väcka nyfikenhet och medkänsla.
Boken kan även användas i förskola, låg- och mellanstadium för empatiutveckling.

Upplagan är nästan slut, ett fåtal exemplar kvar som kan beställas från förlaget här på hemsidan. ISBN 978-91-980207-1-7

Marias hjärta

Marias hjärta tar oss med på en resa i det mänskliga psyket med Mariagestalten som vägvisare. Med utgångspunkt i bilderna av Maria i konsten, modern kunskap om hjärnan och grundläggande mänskliga behov träder Marias gestalt fram. Genom att fortsätta sträcka sina händer emot vår ofattbara, ofullkomliga och sargade värld lyfter hon fram det mänskliga som en möjlighet för oss. Författaren visar hur Marias djupa mänsklighet kan bära och beröra oss oberoende av om vi är kristna eller ej. Boken lyfter fram aspekter av Mariagestalten som finns och har funnits inom många olika trosuppfattningar. Den innehåller även förslag på enkla meditationsövningar.

… de lågmälda resonemangen i den här boken nog bidrar en smula till läsarens växande i visdom. UNT

Människans mest grundläggande behov, de senaste rönen om hjärnan och inblickar i andra religioner, främst buddhismen, vävs in i texten
…. Sammantaget erbjuder boken en mycket spännande läsning. 09123017, Birgitta Carlquist BTJ

Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan. ISBN 978-91-85527-23-6